Logo
Koncentraty białkowe i proszki mleczne

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niskoodpadowa, przyjazna środowisku produkcja kazeinianów z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego otrzymanego przez wykorzystanie nowoczesnych technik membranowych

Numer projektu:

FENG.02.32-IP.03-0296/23-00

Finansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.32 Kredyt technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla
Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027

Instytucja pośrednicząca dla działania 2.32 Kredyt Technologiczny Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

Bank Gospodarstwa Krajowego (Instytucja)

Beneficjent:

„AGROCOMPLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Wyszkowie, ul. Stolarska 3, 07-200 Wyszków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051967, REGON: 008026039, NIP: 7620002149

Zadania i działania, które będą realizowane w ramach projektu:

Zakładane działania jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu stanowić będą wdrożenie na skalę przemysłową produkcji kazeinianów według opracowanej przez Spółkę technologii ich wytwarzania z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego uzyskanego przez wykorzystanie nowoczesnych technik membranowych. W ramach realizacji projektu planowana jest budowa na należącej do Spółki działce 4010/106 zlokalizowanej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej nowoczesnego zakładu produkcyjnego z niezbędnym zapleczem magazynowym, kompletną linią technologiczną
wraz z pełną infrastrukturą zasilającą oraz instalacjami towarzyszącymi służącymi wysokiej efektywności energetycznej zakładu, ochronie środowiska naturalnego i odzyskiwaniu i powtórnym
wykorzystaniu wody. Ponadto realizacja przedmiotowego projektu umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy w samym zakładzie, a także stworzy dla lokalnych producentów – hodowców bydła mlecznego stabilnego, stałego odbiorcę mleka.

Grupy docelowe:

Realizacja projektu pozwoli na pozyskanie produktu finalnego – kazeinianów o niespotykanych na rynku parametrach jakościowych, jak bardzo niska zawartość popiołu i laktozy i bardzo wysoka
zawartość białka w suchej masie. Głównym surowcem do produkcji będzie mleko pełne. Planuje się, iż zakład będzie przetwarzał ok 300.000 litrów mleka pełnego na dobę, skupowanego od lokalnych producentów mleka – hodowców bydła mlecznego. Kazeiniany są szeroko stosowane w takich branżach jak:

  • branża spożywcza – kazeiniany wykorzystywane są m.in. do produkcji serków topinych, zabielaczy do kawy, bitej śmietany i wszelkiego rodzaju produktów dietetycznych takich jak: batoniki, ciastka itp.
  • branża garmażeryjna – wykorzystuje kazeiniany do produkcji wyrobów wędliniarskich, kotletów, pasztetów, past rybnych itp.
  • branża żywności funkcjonalnej i odżywek dla sportowców – kazeiniany zyskują coraz większe uznanie przy produkcji batonów i napojów proteinowych, odżywek dla sportowców, odżywek dla niemowląt i chrupek proteinowych.
  • branża winiarska – branża winiarska wykorzystuje kazeiniany do klaryfikacji wina.
  • branża paszowa – szerokie zastosowanie kazeinianów widoczne jest w produkcji mieszanek proteinowych dla zwierząt hodowlanych, pokarmów dla zwierząt domowych takich jak psy i koty,
    karmy dla ryb hodowlanych i zanęt wędkarskich.

Zdecydowana większość produktów spółki trafi na eksport – do Klientów Spółki w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Realizacja projektu umożliwi utworzenie nowych miejsc pracy.

Cele projektu:

Zasadniczym celem projektu jest wdrożenie do produkcji na skalę przemysłową opracowanej przez Spółkę niskoodpadowej i przyjaznej dla środowiska naturalnego technologii produkcji kazeinianów z wysokooczyszczonego twarogu kazeinowego, co umożliwić ma realizację założeń ekonomicznych (zakładane parametry ekonomiczne), środowiskowych (wysoka efektywność energetyczna, odzysk wody, minimalizacja ilości odpadów) i społecznych projektu (utworzenie nowych miejsc pracy przy pełnym poszanowaniu zasad równości i niedyskryminacji, utworzenie stabilnego i stałego odbiorcy mleka od lokalnych producentów).

Całkowity koszt projektu:

60.270.561,71 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy pięćset
sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy)

Wartość przyznanego finansowania ze środków Unii Europejskiej (wysokość wkładu Funduszy
Europejskich):

30.135.280,35 PLN (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych trzydzieści pięć groszy)

Wartość wkładu własnego beneficjenta:

30.135.281,36 PLN (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści sześć groszy)